64569_466664663398947_1398136228_n

În atenţia Direcţiei pentru Protecţia Copilului Vaslui

 

În atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Vaslui,

În calitate de preşedinte al Asociaţiei România Fără Ei, ONG pentru respectarea drepturilor omului, vă aduc la cunoştinţă situaţia copiilor din comuna Pungeşti în urma declarării zonei speciale de siguranţă publică.

Zona specială de siguranţă publică din comuna Pungeşti, judeţul Vaslui, a fost declarată în baza Ordinului nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice al Ministerul Administraţiei şi Internelor. Zona a fost declarată astfel după data de 7 decembrie, în urma dărâmării unui gard al companiei private ce a luat in concesiune un teren pentru lucrari de explorare-exploatare a gazelor de şist printr-o metodă controversată, numită fracturare hidraulică. Oamenii din comună, alături de persoane sosite din toată ţara, au organizat un protest paşnic după ce sătenilor din comună li s-a interzis organizarea unui referendum local privind exploatarea gazelor de sist pe teritoriul comunei. Gardul companiei a fost pus la pământ însă singurele persoane rănite în urma incidentelor au fost unii săteni, printre care şi copii. Protestatarii nu au fost violenţi fizic cu nicio altă persoană, fie protestatar, jandarm sau angajat al companiei.

De aproape două săptămâni, zona satelor Siliştea şi Pungeşti este supusă unui regim  militarizat,  jandarmeria fiind o instituţie militarizată, deşi acţiunile subsumate declarării zonei de siguranţă sunt coordonate de către Poliţie.  Am fost prezent în comuna Siliştea unde jandarmii patrulează şi menţin zona într-o atmosferă de supraveghere şi monitorizare constantă, patrulând în uniforme de intervenţie, înarmaţi şi interacţionând cu sătenii, urmărindu-I şi amenintându-i. Copiii sunt martori la toate acestea, la umilirea şi tratarea părinţilor lor precum infractori, la dispersarea imediată a grupurilor de persoane, chiar daca acestea nu fac altceva decât să povestească. Procesele de socializare, interacţiunea oamenilor din sate sunt tulburate şi chiar impiedicate prin prezenţa jandarmilor.

Simpla prezenţă a jandamilor induce o stare de tensiune, dar au fost consemnate şi cazuri de ameninţare şi agresiune directă.

“Copiii erau foarte stresati şi ei vãd în mine persoana care ar putea sã le dea un rãspuns. Foarte multi începeau sã plângã în clasã, în timpul orelor. Când îi întrebam ce au, spuneau cã le este fricã de ceea ce se întâmplã în comunã, de Chevron, de jandarmi si politie, cã s-au sãturat. Nu mai puteam lucra într-un asemenea stres”, declară în urmã cu câteva zile Anisoara Rãutã, directorul Scolii Gimnaziale din Pungeşti.

Răspunsul directorului institituţiei dumneavoastră ne-a dezamăgit profund:

Ce putem noi sã facem este sã le asigurãm consultantã psihologicã în centrele de consiliere. Nu putem interveni peste politie si jandarmerie sã îi întrebãm de ce pãzesc zona, pentru cã am înteles cã au un ordin în acest scop”, a declarat Ionel Armeanu Stefãnicã, director DGASPC Vaslui

Potrivit hotărârii Nr. 17/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, având în vedere prevederile art. 105 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia dumneavoastră Art9(2 ) c) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă, respectarea şi realizarea drepturilor, asigură centralizarea şi sintetizarea acestor informaţii; g) exercită dreptul de a reprezenta copilul; w) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi.

Ordinul în baza căruia a fost instaurată zona specială prevede la articolul 10 ca activităţile specifice zonei de siguranţă publică se justifică prin infracţionalitate ridicată (violenta, trafic si consum stradal de droguri etc.).  În cazul comunei Pungeşti nu se poate vorbi despre o zonă “cunoscută cu stare infracţională ridicată”, aşa cum prevede legea, ci a fost vorba de un incident izolat care a avut loc în afara satelor comunei. Accesul şi patrulele jandarmilor sunt justificate doar în jurul perimetrului în care au avut loc incidentele, singura zonă care ar putea fi cunoscută drept zonă cu infracţionalitate crescută. Zona este între satele Pungeşti şi Siliştea, lângă perimetrul de explorare-exploatare concesionat de către compania Chevron.

Având în vedere că instituţia dumneavoastră „colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi”,  vă solicit să colaboraţi cu Poliţia Judeţului Vaslui pentru a înlătura condiţiile care pot duce la traumatizarea copiilor din Pungeşti pe termen lung, tulburându-le dezvoltarea, şi la deteriorarea relaţiilor dintre persoanele din sat, încălcând o serie de legi şi articole de lege, precum voi prezenta în continuare.

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului actualizată cu Legea nr. 257/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 607 din 30 septembrie 2013, reglementeazã cadrul legal privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului. Aceasta stabileşte că autoritãţile publice, organismele private autorizate, precum şi persoanele fizice şi persoanele juridice responsabile de protecţia copilului sunt obligate sã respecte, sã promoveze şi sã garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţã cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificatã prin Legea nr. 18/1990, republicatã, şi ale celorlalte acte internaţionale în materie la care România este parte.

Cazul copiilor din Pungeşti obligă autorităţile competente să intervină şi să colaboreze cu celelalte autorităţi locale şi naţionale pentru a înlătura regimul de presiune şi stres emoţional la care sunt supuşi copiii. Potrivit ART. 6 din lege, Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizeazã conform urmãtoarelor principii: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului […]

g) respectarea demnitãţii copilului;

h) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul sãu de maturitate; […]

j) celeritate în luarea oricãrei decizii cu privire la copil;

k) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatãrii copilului;

Copiii din Pungeşti sunt urmăriţi de jandarmi chiar şi în sânul familiei iar condiţia acestora a devenit în scurt timp o ”ştire”, ţara întreagă fiind martoră la umilinţele şi abuzurile la care sunt supuşi aceştia, fără ca vreo autoritate publică să intervină. Potrivit art. 22 din lege (1) Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale. (2) Este interzisã orice acţiune de naturã sã afecteze imaginea publicã a copilului sau dreptul acestuia la viaţã intimã, privatã şi familialã.

Potrivit ART. 23 (1) Copilul are dreptul la libertate de exprimare. (2) Libertatea copilului de a cãuta, de a primi şi de a difuza informaţii de orice naturã, care vizeazã promovarea bunãstãrii sale sociale, spirituale şi morale, sãnãtatea sa fizicã şi mentalã, sub orice formã şi prin orice mijloace la alegerea sa, este inviolabilã. În Pungeşti, copiii nu sunt lăsaţi să se întâlnească în grupuri mai mari, să exprime opinia faţă de abuzurile comise, aşa cum se poate constata din mărturiile prezentate mai jos. ART. 26: “(1) Copilul are dreptul la liberã asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnicã, în limitele prevãzute de lege. (2) Autoritãţile administraţiei publice locale, unitãţile de învãţãmânt şi alte instituţii publice sau private competente iau mãsurile necesare asigurãrii exercitãrii corespunzãtoare a drepturilor prevãzute la alin. (1).” Aceste articole de lege sunt încălcate în Pungeşti, unde statutul de siguranţă al zonei suspendă toate drepturile omului. Este aşa ceva legal şi în conformitate cu regimul democratic şi statul de drept?

Legea prevede obligaţiile DGASPC în condiţiile unui conflict armat, situaţia cea mai apropiată de declararea comunei Pungeşti zonă specială de siguranţă publică, o situaţie în care copiii sunt expuşi zilnic unui spaţiu înţesat cu jandarmi, întocmai ca într-o zonă militarizată. ART. 79 (1) stabileşte că, în orice judeţ, preşedintele consiliului judeţean are obligaţia de a înainta direcţiei generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului, în termen de 24 de ore de la iniţierea unui conflict armat, o listã completã a tuturor copiilor aflaţi pe teritoriul respectivei unitãţi administrativ-teritoriale, în vederea monitorizãrii situaţiei acestora. Oare autorităţile nu au răspunderi directe şi în cazul copiilor din Pungeşti?

ART. 85 (1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului […]

ART. 86 (1) Pãrinţii copilului sau, dupã caz, alt reprezentant legal al acestuia, autoritãţile publice şi organismele private au obligaţia sã ia toate mãsurile corespunzãtoare pentru a facilita readaptarea fizicã şi psihologicã şi reintegrarea socialã a oricãrui copil care a fost victima oricãrei forme de neglijenţã, exploatare sau abuz, de torturã sau pedeapsã ori tratamente crude, inumane sau degradante. (2) Persoanele menţionate la alin. (1) vor asigura condiţiile necesare pentru ca readaptarea şi reintegrarea sã favorizeze sãnãtatea, respectul de sine şi demnitatea copilului.

Copiii din Pungeşti sunt supuşi unui tratament degradant, chiar violent în unele cazuri.

ART. 89 (1) Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului şi se clasifică drept abuz fizic, emoţional, psihologic, sexual şi economic.

ART. 90 Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenta, precum si privarea copilului de drepturile sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, atât în familie, cât şi în instituţiile care asigură protecţia, îngrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de învăţământ, precum şi în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii.

Mai jos, vă pun la dispoziţie doar câteva din filmările şi articolele despre cazurile copiilor abuzaţi emoţional dar şi fizic după instaurarea zonei de siguranţă publică în comuna Pungeşti, pentru a le cerceta individual dar şi pentru a contribui la demararea unei investigaţii ample privind stresul emoţional la care sunt supuşi copiii din Pungeşti, în mod nejustificat şi chiar sfidând legea democratică din România.

http://www.vrn.ro/elev-batut-de-jandarmi-la-pungestiVasilicã Deris, elev în clasa a XI-a la Grupul Scolar Ion Mincu din Vaslui, cazat în internatul liceului, a fost bãtut si amendat de jandarmi, în cursul diminetii de duminicã, 8 decembrie, pentru cã ducea animalele din bãtãtura pãrintilor la pãscut. Tânãrul are certificat medico legal prin care dovedeste cã prezintã leziuni traumatice, produse prin lovire cu mijloace contondente.

ART. 28: “(1) Copilul are dreptul la respectarea personalitãţii şi individualitãţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. (2) Mãsurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât în acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub nici un motiv pedepsele fizice ori acelea care se aflã în legãturã cu dezvoltarea fizicã, psihicã sau care afecteazã starea emoţionalã a copilului.”

https://www.youtube.com/watch?v=6zOZaFEMkeM

http://www.youtube.com/watch?v=OolMP9Tma90&list=UU61R6tOvSACmMcUUw_q1nZg

http://www.ziare.com/stiri/proteste/santaj-emotional-la-pungesti-copiilor-li-s-a-spus-ca-daca-mai-participa-la-proteste-nu-mai-vine-mos-craciun-1273507 – Un video realizat de activistii care participa la protestele anti-exploatare de la Pungesti prezinta marturia unui copil de 6 ani care spune ca oamenii in uniforma l-au amenintat ca nu mai vine Mos Craciun daca mai apare alaturi de adulti sa protesteze.

http://www.youtube.com/watch?v=6zOZaFEMkeM

http://www.vrn.ro/nicio-zi-fara-un-pungestean-batut-de-jandarmi https://www.youtube.com/watch?v=gt8S7-TYq8Q#t=219Ion Gâzã a fost bãtut pentru cã si-a apãrat un consãtean, chiar pe tânãrul de 22 ani care suferã de handicap psihic, Marius Voinea, care a fost efectiv maltratat fãrã vinã de jandarmi, doar pentru cã le-a fost la îndemânã.

http://www.youtube.com/watch?v=W46abrnwVVs#t=53

http://www.vrn.ro/reportaj-pungesti-comuna-terorizata-de-jandarmi#.Uqm89SKrsd0.facebook

https://www.youtube.com/watch?v=VVMM_mPMb8g  –  mărturii despre zona militarizată Pungeşti şi abuzurile jandarmeriei.

http://www.youtube.com/watch?v=_CmwzfqBkx0&feature=share&list=UU1wiz5QttMrObNWIu32-gLQ – copiii merg la colindat însoţiţi de jandarmi iar un baiat de 12 ani a fost bătut de primarul Mircia Vlase pe stradă, în Ajunul Crăciunului

http://www.vrn.ro/mircia-vlasa-si-a-batut-joc-din-nou-de-copiii-din-pungesti

http://www.vrn.ro/copiii-terorizati-de-jandarmi-si-politie-neglijati-de-autoritati

http://adevarul.ro/locale/vaslui/protestatarii-pungesti-intrat-greva-foamei-copiii-terorizati-1_52b93ab5c7b855ff56f66102/index.html – Potrivit lui Marius Ignat, unul din liderii „Mişcării de rezistenţă“ din Pungeşti, lumea din zonă, în special copiii, sunt afectaţi fizic şi psihic de „abuzurile la cre recurge Jandarmeria Română“.

http://adevarul.ro/news/societate/opriti-abuzurile-copiilor-pungesti-scrisoare-deschisa-1_52b1be4bc7b855ff56d19a13/index.html

Vă mulţumesc şi aştept un răspuns cu privire la măsurile pe care le veţi lua. De asemenea, mă ofer să vă asist în orice mod consideraţi necesar, în calitate de ONG pentru apărarea drepturile omului cunoscut în zona comunei Pungeşti.

Bucureşti, 30.12.2013

Dr. Ing. George Epurescu

Preşedintele Asociaţiei “România Fără Ei”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *